Advocatenkantoor Wille Donker: ‘no-nonsens’

Partnership, knokken voor resultaat, realiteitszin. Dat zijn de kernwaarden van Wille Donker advocaten. Een no-nonse kantoor, gevestigd midden in het Groene Hart: Alphen aan den Rijn.

„Het MKB  en diverse instellingen, zoals scholen en zorgorganisaties, zijn on-ze belangrijkste klanten. De dienstverlening van onze 19 advocaten kenmerkt zich door flexibiliteit, korte lijnen en een vast aanspreekpunt binnen de organi-satie. Wij ontzorgen, zodat de aandacht naar de onderneming kan gaan, ook als d leiding verwikkeld raakt in een juridisch geschil met bijvoorbeeld een werknemer, een afnemer of de overheid”, aldus Mr. Rudolf van Binsbergen namens het kantoor.
„Wij helpen ondernemers ook bij geschillen over de naleving van voorschrif-ten, vergunningen, aanbesteding, overdracht van hun (familie)bedrijf en insol-ventie. Soms gebeurt het dat een ondernemer wordt geconfronteerd met conti-nuïteitsvraagstukken door overlijden van een compagnon of echtscheiding. Ook daarin kunnen wij begeleiding bieden”, zo vertelt hij.
Het jaar 2015 is begonnen. Op arbeidsrechtelijk gebied staan grote verande-ringen op stapel. Van Binsbergen geeft direct een aantal tips door:

1. Proeftijd
Een proeftijd mag alleen nog worden opgenomen in een contract dat langer is dan zes maanden. Een andersluidende bepaling op grond van een geldende CAO blijft van toepassing tot 1 juli 2016.

2. Concurrentie- en relatiebeding
Een concurrentie- en relatiebeding is niet langer toegestaan in een tijdelijk contract, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Deze belan-gen moeten in het contract zelf omschreven worden.

3. Aanzegtermijn
Bij elk tijdelijk contract moet één maand voor het einde van de overeenkomst worden aangegeven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Doet de werkgever dit niet tijdig dan is een boete (van maximaal een maandsa-laris) verschuldigd.

Van Binsbergen: „Het is de vraag of alle contracten hierop al zijn aangepast. Wij kijken, indien nodig, graag met de VRO-leden even mee of aanpassing noodzakelijk is en kunnen tegen een zeer gereduceerd tarief onze QuickScan aanbieden, waardoor iemand direct duidelijkheid heeft en de contracten weer up-to-date zijn. Wille Donker advocaten is sinds kort lid van de VRO. Wij hopen de andere leden binnenkort persoonlijk te ontmoeten!”

Contactgegevens
Wille Donker advocaten
Leidsche Schouw 2
2408 AE Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-442417
Web: www.willedonker.nl
Twitter
Wille Donker advocaten
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 28 mei 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Het grootste deel van de wet… https://t.co/GHOLIAPlkE
2 weken geleden
De Rechtbank Amsterdam heeft zich recent uitgelaten over de vraag of NRC de naam en foto van een ex-hoogleraar mag… https://t.co/mIIel2S2xy
3 weken geleden